Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Van der Linde zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.vanderlindewebshop.com/nl/page/over-ons/algemene-voorwaarden.

2. Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon die via de Van der Linde webshop met Van der Linde een overeenkomst aangaat of is aangegaan.

3. Onder Producten worden alle Van der Linde artikelen verstaan, die Van der Linde in het verkoopassortiment van haar webshop heeft opgenomen.

4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Van der Linde en klant, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.

5. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

6. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien Van der Linde daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

7. Indien ook Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij Van der Linde hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

8. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Van der Linde worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Van der Linde ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

9. Voor zover deze Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Van der Linde zijn vrijblijvend en Van der Linde behoudt zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van klant door Van der Linde. Van der Linde is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Van der Linde dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Van der Linde.

3. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt.

4. Bij een eerste bestelling geschied de betaling vooruit, daarna koopt u bij ons op rekening. Wanneer er 1 jaar niet is besteld wordt weer gevraagt de betalling vooruit te voldoen. 

4. Leveringsvoorwaarden voor particuliere zendingen binnen nederland**.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Bij bestellingen beneden de € 45,- worden € 2,75 administratie kosten en € 6,95 verzendkosten in rekening gebracht.

Bij bestellingen boven de € 45,- en beneden de  € 100,- worden € 6,95 verzendkosten in rekening gebracht.
Vanaf € 100,- bezorgen wij gratis. 
Genoemde prijzen allemaal inclusief 21% BTW

**Voor internationale zendingen gelden andere tarieven. Afhankelijk van gewicht en formaat gelden variabele prijzen voor zending naar het buitenland. Prijzen voor internationale zendingen worden daarom altijd achteraf berekend.

Voor (post)pakket zendingen naar België is het standaard verzend tarief € 15,00 inclusief btw. Deze worden tijdens het bestellen al in de winkelwagen weergegeven. Afhankelijk van gewicht en het formaat van de zending kan hier een toeslag op worden berekend.  Kosten voor verzending worden door ons ten alle tijden met de klant overlegd alvorens wij een definitieve factuur te sturen.

Uitzonderingen:
Er kunnen toeslagen gelden voor het verzenden van meubilair, klei/steen, lijsten, grotere maten doeken en papier vanaf ca.70x100cm of langer dan 1,65cm.

Voor zendingen naar onze Waddeneilanden geldt een ordertoeslag van € 6,95.

5. Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Van der Linde.

6. Er kan vooralsnog alleen per bankoverschrijving of contant (bij afhalen) worden betaald. Er wordt ten alle tijden eerst een voorraad controle uitgevoerd in ons magazijn alvorens wij een factuur toezenden. 

7. Indien klant met enige betaling in gebreke blijft, is Van der Linde gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

8. Van der Linde is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van klant zekerheid te eisen, dat aan betalingsverplichtingen wordt voldaan. Weigering van klant om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Van der Linde het recht haar verplichtingen op te schorten en geeft haar uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4. Levering

1. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd.

2. Wij leveren internationale zendingen enkel in overleg met de klant.

3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt klant hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

4. Leveringen vinden plaats op het door Klant in zijn bestelling opgegeven adres (tot de voordeur begane grond) tenzij nadien anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op klant over, indien Klant al het geen die de klant op grond van enige overeenkomst aan Van der Linde verschuldigd is, heeft voldaan. Daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.

2. Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 6. Bedenktermijn en herroepingsrecht

1. Klant is verplicht de zending direct na ontvangst te controleren en na te gaan of de geleverde Producten aan de koopovereenkomst beantwoorden. Indien producten hier onverhoopt niet aan voldoen, dient de klant dit binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te melden.

2. Voor transacties met consumentkopers, die via een webshop tot stand zijn gekomen, geldt dat klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

3. Indien klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in 6.2. gebruik heeft gemaakt, zal Van der Linde ervoor zorgdragen dat een eventueel vooruitbetaald aankoopbedrag minus een bijdrage in de verzendkosten binnen dertig (30) dagen na de herroeping aan klant wordt terugbetaald.

Artikel 7. Garantie

1. Van der Linde garandeert dat de te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. Het afleverbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

3. Alle garantieverplichtingen van Van der Linde vervallen:

  • Indien er sprake is van normale slijtage;
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Van der Linde of de fabrikant zijn verricht;
  • Indien het factuurnummer van de originele factuur en het afleverbewijs niet kunnen worden overlegd;
  • Indien er sprake is van gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming gebruiksaanwijzing of instructies corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

4. De Klant is verplicht het product aan Van der Linde direct na ontdekking van het gebrek, met een nauwkeurige omschrijving van het gebrek, te retourneren op de door Van der Linde aangegeven wijze om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht Van der Linde zich de factuurwaarde te restitueren tenzij anders overeengekomen. Indien een klacht ongegrond is, zal een bijdrage van 10,00 voor verzend- en behandelingskosten in rekening gebracht worden aan Klant.

Artikel 8. Communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Van der Linde, dan wel tussen Van der Linde en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Van der Linde, is Van der Linde niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Van der Linde.

Artikel 9. Overmacht

1. In geval van overmacht heeft Van der Linde, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Van der Linde gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Van der Linde onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

3. Als de overeenkomst door Van der Linde reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal Klant de verkoopprijs van de geleverde Producten voldoen.

Artikel 10. Intellectuele en industrile eigendomsrechten

1. Klant dient alle intellectuele en industrieële eigendomsrechten van Van der Linde geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2. Het is Klant niet toegestaan de geleverde Producten te kopieren, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.

3. Van der Linde garandeert niet dat de aan klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 11. Privacy statement

1. Van der Linde zal de persoonsgegevens van Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy statement dat een onlosmakelijk onderdeel van deze voorwaarden uitmaakt.

2. Het privacybeleid van Van der Linde voldoet tenminste aan hetgeen is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.